De nieuwe BOX-3-regelingen roepen bij veel bezitters van tweede huizen vragen op. Ook bij de bezitters van tweede huizen in Spanje. Volgens de nieuwe regelingen wordt in box-3 van de inkomstenbelasting het rendement op vakantiewoningen belast. In het huidige stelsel wordt het rendement bepaald met een forfait, dat voor iedereen hetzelfde is, ongeacht het daadwerkelijk behaalde rendement. Om uit te leggen welke wijzigingen het kabinet voorstelt heeft de Second Home Beurs in Maastricht staatssecretaris Van Rij uitgenodigd om een lezing te houden.

staatssecretaris-van-rij

 

Tijdens de beurs, die zaterdag 20 en 21 januari wordt gehouden in de Mecc Maastricht, licht Marnix van Rij op zondag om 12:00 uur in seminar 1 het nieuwe box-3 stelsel toe. Veel (tweede) woningbezitters en potentiële kopers hebben vragen rondom dit thema. Een uitgelezen kans om onduidelijkheden te verhelderen en vragen te stellen. Het plan komt namelijk uit zijn koker, maar het is aan het nieuwe kabinet om zijn nalatenschap verder uit te werken. Dat betekent dat het plan ook zomaar in de prullenbak zou kunnen belanden. ‘Maar dat lijkt me niet verstandig’, merkt Van Rij op in een interview met BNR-Radio. ‘We bevinden ons in een onzekere overgangsperiode wat betreft het fiscale stelsel.’ Daarbij doelt de demissionaire staatssecretaris op een uitspraak van de Hoge Raad die bepalend is geweest voor het voortbestaan van de belasting op vermogen. Volgens Van Rij heeft de Hoge Raad in zekere zin geoordeeld dat de politiek twee jaar niks heeft gedaan als het gaat over het belasten van inkomsten uit vermogen. De beoogde invoeringsdatum van het nieuwe box 3-stelsel is 2027.

Over staatssecretaris Marnix Van Rij

Sinds 10 januari 2022 is Marnix van Rij (1960) staatssecretaris Fiscaliteit en Belastingdienst in het kabinet-Rutte IV. Hij kreeg direct te maken met het ingrijpende arrest van de Hoge Raad over box 3. De Hoge Raad oordeelde dat de belasting in box 3 een aantal jaar onrechtmatig was, en verplichtte de overheid om bezwaarmakers te compenseren. Overwogen werd ook om mensen te compenseren die geen bezwaar gemaakt hadden, maar hier werd uiteindelijk van afgezien. Van Rij studeerde Nederlands recht (1983) en belastingrecht (1986) aan de Rijksuniversiteit Leiden. Tijdens deze laatste studie werkte hij als assistent bij Moret Gudde Brinkman Belastingadviseurs te Den Haag. Na voltooiing van zijn tweede opleiding trad hij in dienst bij de ABN. In datzelfde jaar, 1986, werd hij gekozen tot lid van de gemeenteraad in zijn woonplaats Wassenaar, nadat hij in 1985 de lokale afdeling van het CDJA, de jongerenorganisatie van het CDA, had opgericht. In 1990 werd hij op 29-jarige leeftijd wethouder in Wassenaar en negen jaar later werd hij voorzitter van het CDA. Ook werkte hij als zelfstandig belastingadviseur en bij Moret Ernst & Young. In de periode 2015-2019 was hij Eerste Kamerlid voor het CDA. Als Eerste Kamerlid hield van Rij zich ook vooral bezig met belastingwetgeving. Gedurende de periode 2020-2021 was hij regeringscommissaris in Sint Eustatius om in 2021 de rol van interim-voorzitter van het CDA te bekleden.

Over de Second Home Beurs

De Second Home Beurs is het startpunt voor mensen die geïnteresseerd zijn in de aankoop van een vakantiewoning. De editie in Maastricht in januari telt vijfenzeventig makelaars en ontwikkelaars uit meer dan twintig verschillende landen. Daarnaast zijn er tijdens de beurs diverse lezingen te volgen in de seminarruimtes die voor bezoekers vrij toegankelijk zijn. De onderwerpen verschillen maar hebben allemaal een link met de aankoop van een vakantiewoning. Meer informatie: www.secondhome.nl. De lezing van de Staatssecretaris is gratis toegankelijk na voorregistratie via deze link.

Wat zijn de Box-3-plannen?

Al jaren is er veel gedoe rondom box 3. Veel belastingplichtigen vonden het forfaitaire karakter namelijk oneerlijk omdat hierbij niet de werkelijke situatie, maar een veronderstelde situatie de heffingsgrondslag vormt voor belasting. Men neemt bijvoorbeeld niet de reële kosten en baten die samenhangen met een bepaalde situatie als grondslag voor belastingheffing, maar de kosten en baten die een belastingplichtige wordt geacht te hebben genoten of geleden. In het algemeen wordt daarbij een bepaald standaardpercentage toegepast. Op die manier kan door een fiscale vuistregel relatief eenvoudig de hoogte van een heffingsgrondslag of een belasting worden bepaald. Veel belastingplichtigen vonden het forfaitaire karakter van de box 3-heffing oneerlijk, omdat forfaitaire resultaten/ rendementen niet overeenkwamen met de werkelijk behaalde resultaten op onder andere spaargeld.

Uitspraak van de Hoge Raad

Op 24 december 2021 heeft de Hoge Raad de wetgever tot actie aangezet door de huidige box 3-systematiek vanaf het belastingjaar 2017 in strijd te verklaren met het recht op eigendom en het discriminatieverbod. Naar aanleiding van deze uitspraak heeft het kabinet besloten tot rechts-herstel voor belastingplichtigen in box 3 over de jaren 2017 tot en met 2022. Dit op basis van een forfaitair rendement én de daadwerkelijke samenstelling van het box 3 vermogen. Deze variant wordt de forfaitaire spaarvariant genoemd. Voor de rechtshersteljaren is de belastingdienst uitgegaan van de ‘forfaitaire spaarvariant’. In deze berekening van het box 3-inkomen gaat de belastingdienst niet langer uit van een fictieve verdeling van je spaargeld en beleggingen, maar van de werkelijke verdeling.

Wereldinkomen belasten

Voor de berekening van de in Nederland te betalen belasting wordt iedereen die in Nederland woont, belast voor het gehele wereldinkomen. Maar voor het gedeelte van het inkomen dat volgens het belastingverdrag aan een ander land is toegekend (bijvoorbeeld een onroerende zaak in Spanje) verleent Nederland aftrek ter voorkoming van dubbele belasting (= aftrek TVVDB). Bij het bepalen van deze aftrek/ vermindering om dubbele belasting te voorkomen rekende de belastingdienst het heffingsvrije vermogen in de forfaitaire spaarvariant situatie alleen toe aan het binnenlandse deel van je rendementsgrondslag. Dit pakte fiscaal en financieel gunstig uit voor iedereen die in Nederland woont met een tweede huis in het buitenland. Onder aan de streep was je namelijk niets of nauwelijks Nederlandse box 3 belasting verschuldigd over het tweede huis in het buitenland.

De in 2023 ingevoerde overbruggingswet

Door de in 2023 ingevoerde overbruggingswet is voor de zoveelste keer de heffing in box 3 en de berekening van de aftrek ter voorkoming van dubbele belasting (= aftrek TVVDB) per 1 januari 2023 gewijzigd. Het heffingsvrije vermogen wordt anders toegepast. We schetsen eerst even de situatie vóór 1 januari 2023. Bij het bepalen van de vermindering om dubbele belasting te voorkomen rekende de belastingdienst het heffingsvrije vermogen alleen toe aan het binnenlandse deel van je rendementsgrondslag. Dit pakte fiscaal en financieel gunstig uit voor de berekening van het bedrag om dubbele belasting van je tweede huis in het buitenland te voorkomen. Dan de situatie vanaf 1 januari 2023. Vanaf 1 januari 2023 is die toerekening van het heffingsvrije vermogen veranderd. Vanaf bovengenoemde datum rekent de belastingdienst uw heffingsvrije vermogen namelijk evenredig toe aan uw rendement over zowel uw binnenlandse áls buitenlandse vermogensbestanddelen.

Wat is het resultaat van deze andere toepassing?

Deze 50/50 benadering van het heffingsvrije vermogen resulteert per saldo in een lager bedrag om dubbele belasting voor eigenaren van buitenlands vastgoed te voorkomen. Door deze nieuwe berekeningsmethode gaat u vanaf 2023 meer Nederlandse inkomstenbelasting box 3 over uw tweede huis in het buitenland betalen. De vraag is of deze  pro rata toerekening van het heffingsvrij vermogen niet in strijd is met het EU-recht. Ook deze zaak zal vroeg of laat weer bij een rechter belanden. Zolang de Nederlandse belastingdienst met fictieve rendementen over (buitenlandse) beleggingen/ bezittingen blijft werken, zal de aftrek ter voorkoming van dubbele belasting problematisch en discutabel zijn. Kortom, wordt vervolgd! Meer weten over een tweede huis in Spanje? Lees dan ook ESPANJE!, het magazine voor alle liefhebbers van Spanje.

 

bestelknop