Disclaimer

EYM Publishing, eigenaar en beheerder van deze website, besteedt veel aandacht en zorg aan de inhoud en samenstelling van deze website. EYM Publishing kan desondanks niet garanderen dat alle gegevens op deze website volledig en/of juist zijn en is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik en/of de al dan niet tijdelijke (on)bereikbaarheid van deze website. EYM Publishing is evenmin aansprakelijk voor de inhoud van de content die door gebruikers dan wel andere derden op deze site is geplaatst of anderszins afkomstig is van derden.

EYM Publishing kan er evenmin voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie en producten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige garantie of waarborg ten aanzien van beweringen over hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

De informatie op deze site wordt continu aangevuld en/of aangepast. Wijzigingen kunnen altijd met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

EYM Publishing mag in voorkomende gevallen informatie van deze website verwijderen of (tijdelijk) ontoegankelijk maken als er sprake is van mogelijke inbreuk op rechten van derden. EYM Publishing heeft ook het recht om eventueel ingezonden tekst-, beeld- en/of geluidsmateriaal op welke manier dan ook aan te passen dan wel te verwijderen.

Deze website kan links naar andere websites bevatten. EYM Publishing is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met jouw (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice en algemene voorwaarden, indien aanwezig, op de websites die je via de website van EYM Publishing bezoekt.

EYM Publishing zal indien van toepassing altijd de bron van een bericht of de herkomst van een foto vermelden. Rechthebbenden die  niet zijn geraadpleegd wordt verzocht contact op te nemen.

This site claims no credit for any images posted on this site unless otherwise noted. Images on this site are copyright to its respectful owners. If there is an image appearing on this site that belongs to you and do not wish for it appear on this site, please e-mail with a link to said image and it will be promptly removed.

http://roniloren.com/blog/2012/7/20/bloggers-beware-you-can-get-sued-for-using-pics-on-your-blog.html